COVID-19 PROTOCOL 

[English below]

Bijgewerkt 5 nov. Pilates Noord volgt de richtlijnen van het RIVM. Hierin staat het waarborgen van de veiligheid en de gezondheid van onze deelnemers en docenten altijd voorop. Hieronder een overzicht van de maatregelen. 

In de studio:

 • Kleed je thuis alvast om.
 • Draag sokken en neem je eigen waterfles mee.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar de studio.
 • Draag een mondmasker bij binnenkomst en vertrek en wanneer je rondloopt in de studio. Tijdens de les mag je mondkapje af.
 • Wacht buiten tot de docent je binnenlaat. Kom één voor één naar binnen.
 • Volg de aanwijzingen van de docent en de instructies aanwezig in de studio op.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Blijf zoveel mogelijk op je mat.
 • Gebruik je eigen handdoek of mat of reinig de mat van de studio na de les zorgvuldig.
 • Het is niet mogelijk om de kleedkamers te gebruiken, je kunt wel je tas en jas daar neerleggen.
 • Zo min mogelijk de toilet gebruiken, na gebruik reinigen met desinfecterende spray.
 • De docent geeft geen “hands on” aanwijzigingen en blijft zoveel mogelijk op haar eigen mat.
 • De studio wordt goed geventileerd voor en na de les.
 • Reinig na de les de gebruikte materialen met de desinfecterende spray.

Dank je wel voor je medewerking!

Algemeen:

 • Desinfecteer je handen en/of was je handen met water en zeep bij binnenkomst en na de les.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en/of gebruik een papieren zakdoek dat je meteen na gebruik weggooit
 • Raak je gezicht niet aan.
 • Kom niet naar de studio bij verkoudheid, loopneus, verminderd/verlies van reuk/smaakvermogen, (lichte) droge hoest, ongebruikelijke hoofdpijn en vermoeidheid, keelpijn, verhoging of koorts of waneer iemand in uw huishouden positief is getest op het nieuwe Coronavirus ( Covid-19 ).
 • Kom niet naar de studio wanneer je in contact geweest bent met iemand die één van bovenstaande symptomen heeft.
 • Kom niet naar de studio binnen 24 uur na het stoppen van de bovenstaande klachten.
 • Als je tot een van de risicogroepen behoort, kom dan alleen naar de studio wanneer jij dit verantwoord vindt. Dit geldt voor:
 • Alle personen boven de 70 jaar
 • Alle personen boven de 18 jaar met één van de onderliggende aandoening die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grote kans hebben op ernstiger beloop:
  • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
  • chronische hartaandoeningen
  • diabetes
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie.
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen. waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
  • met een hiv infectie in overleg met de hiv-behandelaar.

Updates November 5, 2020. Pilates Noord follows the guidelines of the RIVM. Ensuring the safety and health of our participants and teachers always comes first. Below is an overview of the all measures taken.

In the studio:

 • Change your clothes at home.
 • Wear socks and bring your own water bottle.
 • Come to the studio no earlier than 5 minutes before class starts.
 • Wear a face mask when entering and leaving and when walking around the studio. You can remove your mouth mask during class.
 • Wait outside until the teacher lets you in.
 • Follow the teacher’s instructions and the instructions in the studio.
 • Use your own towel or mat or clean the studio mat carefully after class with desinfectans spray.
 • Keep 1,5 meter distance and stay on your mat as much as possible.
 • It is not possible to use the changing rooms together. Of course you can put your bag or coat there.
 • Use the toilet as as little as possible, clean with disinfectant spray after use.
 • The teacher does not give any “hands on” instructions and stays on her mat as much as possible.
 • The studio will be ventilated before and after class.
 • After class, clean the materials you used with the disinfectant spray.
 • Leave the studio immediately after class.
 • The studio will be ventilated after each class.

Thank you for your cooporation!

General:

 • Always keep a distance of 1.5 meters.
 • Disinfect your hands and / or wash your hands with soap and water upon entering and after class.
 • Do not shake hands.
 • Cough and sneeze in your elbow and / or use a paper handkerchief that you throw away immediately after use
 • Do not touch your face.
 • Do not come to the studio with a cold, a runny nose, decreased / loss of smell / taste, (light) dry cough, unusual headache and fatigue, sore throat, increase or fever or if someone in your household has tested positive for the new Corona virus (Covid- 19).
 • Do not come to the studio if you have been in contact with someone who has any of the above symptoms.
 • Do not come to the studio within 24 hours of stopping the above complaints.
 • If you belong to one of the risk groups, only come to the studio if you think it is responsible. This is for:
 • All persons over 70 years old
 • All persons over 18 years of age with one of the underlying conditions who have an increased risk of becoming infected and / or who are more likely to develop a more serious course:
 • Abnormalities and functional disorders of the airways and lungs
 • chronic heart disease
 • diabetes
 • severe kidney disease leading to dialysis or kidney transplantation.
 • reduced resistance to infections by medication for autoimmune diseases, after organ transplantation, in haematological disorders, in congenital or later-developed immune disorders. that require treatment, or chemotherapy and / or radiation therapy in cancer patients.
 • with an HIV infection in consultation with the HIV practitioner.