Algemene Voorwaarden                                                3 december 2020

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) De overeenkomst komt tot stand door het door het reserveren van een groepsles bij Pilates Noord via de website of door het boeken van een privé- of duetles per email of telefoon.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten voor de les aan de docent te melden. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts en/of fysiotherapeut.

1.4) Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Lidmaatschap en Betaling

2.1 ) Studenten kunnen groepslessen volgen met een ( Online ) Lessenkaart, een Losse ( Online ) Les of een Introductiekaart. Ook zijn privé- en duet-lessen beschikbaar. Informeer bij aanschaf naar de specifieke voorwaarden per kaart.

2.2 ) Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Pilates Noord het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de student heeft ontvangen.

2.4) Bij niet of niet tijdige betaling heeft Pilates Noord het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

2.5) Restitutie van het lesgeld is mogelijk in geval van verhuizing van Pilates Noord.

2.6) Voor de lessen bij Pilates Noord kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website. Een gereserveerde les kan tot 8 uur voor aanvang van de les online worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 8 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht.

2.7 ) Als je je geboekte privé- of duetles wil annuleren kan dat kosteloos tot 24 uur voor aanvang tenzij anders is afgesproken. Een privéles annuleren kan telefonisch of per email. Annuleringen die korter dan 24 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht.

Voor het online reserveren en annuleren van groepslessen gelden de volgende regels:

 • Groepslessen kunnen online via het MindBody reserveringssysteem geboekt worden, dus niet telefonisch of per e-mail.
 • Je groepsles-reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en kunnen we de les aan een ander geven.
 • Als je je groepsles-reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 8 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.
 • Annuleren van de groepsles kan alleen via het Mindbody systeem en niet via telefoon of e-mail tenzij anders is afgesproken.

Artikel 3 Uitsluiting

3.1) Pilates Noord heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) Pilates Noord heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden aan de deelnemer te weigeren.

Artikel 4 Gemiste Lessen

4.1) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Pilates Noord zodat mogelijk een betalingsregeling getroffen kan worden.

Artikel 5 Annulering door Pilates Noord

5.1) Pilates Noord heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

5.2) Pilates Noord heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Pilates Noord behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Je wordt via de website van wijzigingen op de hoogte gehouden

Artikel 7 Risico en Aansprakelijkheid

7.1) Het beoefenen van pilates kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

7.2) Pilates Noord is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

7.3) De deelnemer zal Pilates Noord vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

7.4 ) Pilates Noord verplicht uitsluitend zich de gegeven opdracht naar beste kunnen uit te voeren

7.5) Pilates Noord is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les, in en om de locatie waar de lessen gegeven worden.

Pilates Noord geeft de volgende suggesties om het risico op blessures te verminderen:

 • Vraag een arts als je twijfelt over je gezondheid voordat je aan een les begint.
 • Als je een blessure of ander gezondheidsprobleem hebt informeer de docent daarover voor de les.
 • Laat de docent weten wanneer je zwanger bent.
 • Luister naar de docent en volg de instructies van de docent stipt op.
 • Let goed op jezelf tijdens de les en houd je (fysieke) grenzen in de gaten
 • Doe geen oefeningen die pijn doen.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pilates Noord betreffende deelname aan lessen, houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord

8.2) Afwijkingen van de overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Pilates Noord

Artikel 9 Gedragscode en waarschuwing

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Pilates Noord er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Pilates Noord.
 • Draag geen schoenen in het lesgedeelte van de studio.
 • Zorg dat je schoon en fris mee doet aan de les.
 • Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum of andere geuren te dragen.
 • Draag schone kleren waar je makkelijk in kan bewegen.
 • Pilates Noord biedt matten en andere materialen aan. Deze na gebruik graag schoonmaken.
 • Men kan geen aanspraak maken op een speciale plek in de ruimte tijdens de les.
 • Om iedereen optimale aandacht, rust en concentratie te gunnen, praat niet tijdens de les.
 • De fysieke en mentale integriteit van alle deelnemers dient altijd gerespecteerd te 
worden. Seksueel ( getint ) gedrag wordt door Pilates Noord niet getolereerd.

9.2) Pilates Noord behoudt zich het recht om diegene die niet aan bovenstaande afspraken voldoet of anderszins de rust verstoord de toegang tot de les te weigeren zonder terugbetaling.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1) Pilates Noord verzamelt persoonsgegevens van de cursisten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Pilates Noord gaat zorgvuldig met deze verzameling persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens.

10.2) Pilates Noord gebruikt de in artikel 10 genoemde persoonsgegevens ook om de cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van Pilates Noord en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de cursist geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Pilates Noord, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@pilatesnoord.nl De cursisten zijn ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten Pilates Noord gebruik kan worden gemaakt.

10.3) Pilates Noord geeft de persoonsgegevens van de cursisten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1) Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2) Eventuele geschillen verband houdende met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Pilates Noord zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de Rechtbank.